Szanowni Państwo ! W załączeniu informacje w sprawie zmian w organizacji Polskiej Nagrody Jakości w 2020 r.    
W rozwinięcieu zaktualizowana lista odznaczonych medalem "Za Zasługi dla Jakości" w 100-lecnie odzyskania Niepodległości.
W dniu 03.12.2019 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Polskiej Nagrody Jakości oraz Jakości i Normalizacji z udziałem Kapituły PNJ – EFQM. Szczegóły posiedzenia w rozwinięciu…
W czasie II Krajowej Konferencji "Polska jakość w 100-lecie odzyskania Niepodległości 1918 - 1921" oraz w czasie posiedzenia Komitetu PNJ wyróżniono kolejne osoby, które swoją pracą potwierdzili swoje zaangażowanie w kształtowanie jakości życia i pracy. Pełna lista odznaczonych w latach 2018 - 2019 r., w rozwinięciu.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 listopada 2019 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, odbyła się II krajowa konferencja Polskiej Nagrody Jakości „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości 1918 - 1921” oraz finał konkursu PNJ - EFQM.        

Szkolenia

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Szklenie ma na celu rozszerzenie systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001 o wymagania dotyczące Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym co czyni zarządzanie organizacją bardziej otwarte na te wyzwania, które są stawiane przed Polska z racji wysokiego poziomu korupcji. Wejście Polski do Unii Europejskiej wywołało konieczność zintensyfikowania działań zmniejszających ryzyko występowania przejawów korupcji na wszystkich poziomach życia gospodarczego i politycznego kraju. 
 
Rada Europy, celem wdrożenia programu działań antykorupcyjnych, przyjęła Dwadzieścia Zasad Wiodących w Walce z Korupcją. Mają one charakter rekomendacji dla członków Rady, w tym również dla Polski. Obejmują one bardzo szeroki wachlarz działań we wszystkich obszarach życia gospodarczego, społecznego i politycznego krajów Unii. W styczniu 1999 roku Rada Europy przyjęła Prawnokarną Konwencję o korupcji, a w listopadzie 1999 roku Cywilnoprawną konwencję o korupcji. Obie te konwencje zostały ratyfikowane przez Polskę w 2002 r. i zostały uwzględnione w programie zwalczania korupcji, ujętym w „Strategii Antykorupcyjnej”, przyjętej przez Rząd Polski w dniu 17 września 2002 roku.
 
Strategia ta opiera się na trzech założeniach, a mianowicie:
- Uporządkowanie przepisów prawa, aby tworzyły jasny, klarowny, niepozostawiający wątpliwości, system, umożliwiający swobodny rozwój rynku, pomnażający siłę ekonomiczną państwa opartą na rzeczywistym kapitale oraz wdrożenie zmian organizacyjnych, usprawniających administrację i kreujących jej profesjonalizm. 
- Niezbędnym czynnikiem, gwarantującym skuteczność Strategii, jest uczestnictwo i współpraca wszystkich: polityków, urzędników i obywateli, z jednej strony oraz struktur państwowych, organizacji pozarządowych i społecznych oraz mediów z drugiej strony. 
- Przedsięwzięcia podejmowane w ramach realizacji Strategii muszą być nakierowane, przede wszystkim, na zmianę klimatu społecznego, panującego wokół zjawiska korupcji, podnoszenie etyki i kultury prawnej w społeczeństwie.
 
Szczególny nacisk w strategii jest położony na przejrzystość procedur postępowania - eliminowanie nadmiernej uznaniowości pracownika podejmującego określone decyzje. Jest to zbieżne z filozofią systemu zarządzania wg normy ISO 9001 - przejrzyste, jednoznaczne procedury z wyraźnym określeniem zakresu uprawnień, odpowiedzialności i marginesu swobody decyzyjnej realizatorów procedury.
 
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym musi być wdrażany w danej organizacji, z uwzględnieniem specyfiki jej działania. Wychodzi on naprzeciw przyjętej „Strategii Antykorupcyjnej” kraju. Wymagania Systemu stanowią uzupełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009, obejmującej system zarządzania jakością, stąd też nie może być on certyfikowany samodzielnie, lecz łącznie z systemem zarządzania jakością. System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym stanowi integralną część systemu zarządzania organizacją. 
 
System nie jest potwierdzeniem - przez jednostkę certyfikującą - uczciwości i rzetelności danej organizacji, ale jest potwierdzeniem woli takiego działania, wyrażonej przyjętą przez organizację polityką antykorupcyjną i konsekwentnym jej wdrażaniem. Wyrazem tej konsekwencji powinno być opisanie i wdrożenie procedur eliminujących lub zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń związanych z korupcją.
 
Kontakt:
 
Krajowa Izba Gospodarcza 
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
Tel.: 22 630 97 12; 22 603 96 63
wjanuszko@kig.pl, pnj@kig.pl
dodano: 2013-08-07