Szanowni Państwo ! W załączeniu informacje w sprawie zmian w organizacji Polskiej Nagrody Jakości w 2020 r.    
W rozwinięcieu zaktualizowana lista odznaczonych medalem "Za Zasługi dla Jakości" w 100-lecnie odzyskania Niepodległości.
W dniu 03.12.2019 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Polskiej Nagrody Jakości oraz Jakości i Normalizacji z udziałem Kapituły PNJ – EFQM. Szczegóły posiedzenia w rozwinięciu…
W czasie II Krajowej Konferencji "Polska jakość w 100-lecie odzyskania Niepodległości 1918 - 1921" oraz w czasie posiedzenia Komitetu PNJ wyróżniono kolejne osoby, które swoją pracą potwierdzili swoje zaangażowanie w kształtowanie jakości życia i pracy. Pełna lista odznaczonych w latach 2018 - 2019 r., w rozwinięciu.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 listopada 2019 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, odbyła się II krajowa konferencja Polskiej Nagrody Jakości „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości 1918 - 1921” oraz finał konkursu PNJ - EFQM.        

Regulamin przyznawania Polskiej Nagrody Jakości

§ 1

Postanowienia ogólne

1.      Regulamin ustala zasady i tryb przyznawania Polskiej Nagrody Jakości.

2.      Celem konkursu jest promowanie idei jakości i doskonałości wśród przedsiębiorców, organizacji biznesowych i publicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3.      Organizator Konkursu Krajowa Izba Gospodarcza będzie współpracował z Partnerami Konkursu po wcześniejszym podpisaniu stosownych porozumień.

4.      Krajowa Izba Gospodarcza powołuje Kapitułę Konkursu, której zadaniem jest ocena aplikacji i przyznanie nagród w odpowiednich kategoriach.

§ 2

Kategorie nagród

Ustanawia się następujące kategorie Polskiej Nagrody Jakości, zwane dalej Nagrodą:

1.      Nagrody Zespołowe są przyznawane organizacjom, które poprzez działania na rzecz jakości i doskonałości biznesowej, doprowadziły do wzrostu satysfakcji klientów, własnych pracowników oraz innych interesariuszy (np. kooperantów, dostawców, właścicieli itp.) przez ostatnie lata. Osiągnęły też w ten sposób: znaczącą poprawę jakości pracy, procesów, systemów, wyrobów i usług. 

2.      Polską Honorową Nagrodę Jakości, przyznaje się osobom i zespołom za szczególne zasługi dla rozwoju jakości w Polsce. 

3.      Nagrody Indywidualne:

       Polską Indywidualną Nagrodę Jakości imienia prof. Edwarda Kindlarskiego, przyznaje się osobom, które wniosły wyróżniający się wkład w opracowanie koncepcji TQM - ZPJ w Polsce, lub za wdrożenie systemów jakości w organizacji, albo też za znaczący wkład w zakresie szkolenia z zakresu koncepcji TQM zarówno w sensie praktycznym, jak i teoretycznym.

       Nagrodę Znakomitego Przywódcy, przyznaje się Menadżerom – Liderom, którzy swoją codzienną pracą przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki, polityki, samorządności, nauki, kultury oraz wdrażają i upowszechniają nowoczesne metody zarządzania, a tym samym przyczyniają się do poprawy jakości życia polskich obywateli.

       Nagrodę Znakomitego Pełnomocnika/Menedżera Systemów Zarządzania, przyznaje się Pełnomocnikom/Menadżerom, którzy są zdolni doskonalić systemy zarządzania i wspierać ich realizację oraz kontrolę uzyskiwanych efektów i osiągać wraz z kierownictwem i załogą wyróżniające się wyniki.  

       Nagrodę Specjalną przyznaję się wybitnym przedstawicielom świata polityki, nauki, kultury, mediów, którzy swoją pracą i postawą przyczyniają się do poprawy zarządzania w Polsce i jakości życia polskich obywateli.

       Nagrodę Zasłużony dla Polskiej Nagrody Jakości, przyznaje się osobom, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój Polskiej Nagrody Jakości.

§ 3

Warunki uczestnictwa

1.    Do Konkursu mogą przystąpić przedsiębiorstwa, organizacje publiczne i osoby fizyczne, które prowadzą działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.    Kandydaci do Nagrody mogą zgłaszać się do Konkursu samodzielnie lub przez rekomendację Krajowej Izby Gospodarczej i Partnerów Konkursu.

§ 4

Wybór laureatów

1.    Wyboru laureatów dokonuje Kapituła Konkursu w oparciu o dane dostarczone przez uczestników.

2.    Kapituła Konkursu ma prawo prosić uczestników o dodatkowe informacje, w tym rozmowę dotyczącą szczegółów złożonej aplikacji.

§ 5

Uprawnienia laureatów

Zdobywcy Nagród Zespołowych, Honorowych i Indywidualnych Polskiej Nagrody Jakości, otrzymują:

       dyplom,

       statuetkę Polskiej Nagrody Jakości,

       możliwość posługiwania się w korespondencji i promocji Znakiem i Hasłem Polskiej Nagrody Jakości.

§ 6

Uprawnienia wyróżnionych

Oprócz Nagród mogą być przyznawane również wyróżnienia we wszystkich kategoriach. Wyróżnieni otrzymują:

       dyplom,

       możliwość posługiwania się w korespondencji i promocji Znakiem i Hasłem Polskiej Nagrody Jakości,

       mogą być także przyznawane honorowe wyróżnienia dla finalistów, wtedy otrzymują oni: honorowy dyplom dla finalisty Konkursu Polskiej Nagrody jakości.

§ 7

Postanowienia końcowe

1.       Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie są rozstrzygane przez Kapitułę Konkursu.

2.       Krajowa Izba Gospodarcza zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

3.       Regulamin oraz jego zmiany są publikowane na stronie ww.pnj.pl i są dostępne w biurze Krajowej Izby Gospodarczej.

4.       Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania jego zapisów.