Uprzejmie informuję, że w dniu 23 kwietnia 2018 r., o godz. 12.00, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, ul. Trębacka 4, sala 205, II p., odbędą się posiedzenia Komitetu Polskiej Nagrody Jakości oraz Komitetu Jakości i Normalizacji. Serdecznie zapraszam.    
Sekretariat Polskiej Nagrody Jakosci zaprasza do udziału w: - XXIV edycji konkursu PNJ - XII edycji konkursu Znakomity Przywódca - IX educji konkursu Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania.
W dniu 23 listopada br. w Krajowej Izbie Gospodarczej, odbyło się Posiedzenie Komitetu Jakości i Normalizacji. Podczas spotkania, pan Kazimierz Dendura - dr hab. prof. Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, zreferował wykład pt.: „OSOBLIWOŚCI PROCESÓW SPOŁECZNYCH (Próba werbalizacji)”, który został zamieszczamy w załączniku. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie.
W dniu 11 listopada 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, po raz dwudziesty trzeci, zostały wręczone nagrody XXIII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości.
W dniu 29 września 2017 roku, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. W skład Komitetu (73 członków) wchodzą wybitni przedstawiciele nauki, biznesu, praktyki i samorządu gospodarczego. Komitet na posiedzeniu wyłonił: Laureatów Nagród Zespołowych XXIII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości, Laureatów Polskiej Honorowej Nagrody Jakości – 2017, Laureatów XX edycji konkursu Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego oraz odznaczenia „Zasłużony dla PNJ”. W dniu 31 sierpnia 2017 roku Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości wyłoniło: - Finalistów XI edycji konkursu „Znakomity Przywódca”, - Finalistów VIII edycji konkursu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania”.  

Regulamin przyznawania Polskiej Nagrody Jakości

 § 1
 
Ustanawia się następujące kategorie Polskiej Nagrody Jakości, zwane dalej Nagrodą:
 
1. Nagrody Zespołowe,
2. Nagrody Honorowe, 
3. Nagrody Indywidualne,
4. Nagrody Specjalne,
5. Zasłużony dla Polskiej Nagrody Jakości.
§ 2
 
1. Nagrody Zespołowe są przyznawane organizacjom, które poprzez wdrożenie TQM (Total Quality Management) - Zarządzanie przez Jakość (ZPJ), doprowadziły do wzrostu satysfakcji klientów, własnych pracowników oraz innych interesariuszy związanych z Organizacją przez ostatnie lata (np. kooperantów, dostawców, właścicieli itp.). Osiągnęły też w ten sposób: znaczącą poprawę jakości pracy, procesów, systemów i usług.
 
2. Polską Honorową Nagrodę Jakości, przyznaje się osobom i zespołom za szczególne zasługi dla rozwoju jakości w Polsce.
 
3. Nagrody Indywidualne:
 
- Polską Indywidualną Nagrodę Jakości imienia prof. Edwarda Kindlarskiego, przyznaje się osobom, które wniosły wyróżniający się wkład w opracowanie koncepcji TQM - ZPJ w Polsce, lub za wdrożenie systemów jakości w organizacji, albo też za znaczący wkład w zakresie szkolenia koncepcji TQM zarówno w sensie praktycznym, jak i teoretycznym.
- Nagrodę Znakomitego Przywódcy, przyznaje się Menadżerom – Liderom, którzy swoją codzienną pracą przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki, polityki, samorządności, nauki, kultury oraz wdrażają i upowszechniają nowoczesne metody zarządzania, a tym samym przyczyniają się do poprawy jakości życia polskich obywateli.
- Nagrodę Znakomitego Pełnomocnika Systemów Zarządzania, przyznaje się Pełnomocnikom, którzy są zdolni doskonalić systemy zarządzania i wspierać ich realizację oraz kontrolę uzyskiwanych efektów i osiągać wraz z kierownictwem i załogą wyróżniające się wyniki.  
- Nagrodę Specjalną przyznaję się wybitnym przedstawicielom świata polityki, nauki, kultury, mediów, którzy swoją pracą i postawą przyczyniają się do poprawy zarządzania w Polsce i jakości życia polskich obywateli.
- Nagrodę Zasłużony dla Polskiej Nagrody Jakości, przyznaje się osobom, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój Polskiej Nagrody Jakości.
 
§ 3
 
Zdobywcy Nagród Zespołowych, Honorowych i Indywidualnych Polskiej Nagrody Jakości, otrzymują:
dyplom,
możliwość posługiwania się w korespondencji i promocji Znakiem i Hasłem Polskiej Nagrody Jakości.
 
§ 4
 
Nagrody są przyznawana corocznie, ale nie zawsze i nie w każdym przypadku we wszystkich kategoriach.
 
§ 5
 
1. Oprócz Nagród mogą być przyznawane również wyróżnienia we wszystkich kategoriach. Wyróżnieni otrzymują:
dyplom,
możliwość posługiwania się w korespondencji i promocji Znakiem i Hasłem Polskiej Nagrody Jakości,
2. mogą być także przyznawane honorowe wyróżnienia dla finalistów, wtedy otrzymują oni:
honorowy dyplom dla finalisty Konkursu Polskiej Nagrody jakości.
 
§ 6
 
1. W ramach Nagród Zespołowych mogą być wyodrębnione kategorie, np.:
Nagroda dla mikro organizacji (do 20 osób),
Nagroda dla małych organizacji  (odj 21 do 50 osób),
Nagroda dla średnich organizacji (od 51 ddo 250 osób zatrudnienia),
Nagroda dla dużych przedsiębiorstw (powyżej 251 osób zatrudnienia),
Nagroda dla przedsiębiorstw usługowych,
Nagroda dla Organizacji Publicznych,
Nagroda dla Organizacji Edukacyjnych,
Nagroda Honorowa,
Nagrody inne.
2. O kategoriach przyznawanych Nagród i ich grupach decyduje, na początku każdej nowej Edycji Konkursu, Komitet lub z jego upoważnienia Prezydium Komitetu.
 
§ 7
 
Zostaje powołany Komitet Polskiej Nagrody Jakości, który będzie przyznał Nagrody i Wyróżnienia.
 
§ 8
 
Regulamin Prac Komitetu Polskiej Nagrody Jakości oraz proces jej przyznawania zostały opracowane jako oddzielne dokumenty.