Zapraszamy do udziału w drugiej Krajowej Konferencji Polskiej Nagrody Jakości z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości 2018-2021”, która odbędzie się w dniu 26.11.2019 r., w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.  
Szczegóły dotyczące przebiegu konferencji Polskiej Nagrody Jakości zawarte są w zakładce LAUREACI I WYRÓŻNIENI oraz zakładce KONFERENCJE. Zaproszenie na kolejną konferęcję - naciśnij wiecej    
Zapraszamy do udziału w Krajowej Konferencji Polskiej Nagrody Jakości oraz uroczystej gali z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości”, która odbędzie się w dniu 12.11.2018 r., w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 września 2018 r., o godz. 13.00, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, ul. Trębacka 4, sala nr  30., odbędzie się posiedzenie Komitetu Polskiej Nagrody Jakości.
W dniu 11 lipca 2018 r., w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej Polskiej Nagrody Jakości. W ramach posiedzenia ustalono okolicznościowe nagrody z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

Regulamin przyznawania Polskiej Nagrody Jakości

 § 1
 
Ustanawia się następujące kategorie Polskiej Nagrody Jakości, zwane dalej Nagrodą:
 
1. Nagrody Zespołowe,
2. Nagrody Honorowe, 
3. Nagrody Indywidualne,
4. Nagrody Specjalne,
5. Zasłużony dla Polskiej Nagrody Jakości.
§ 2
 
1. Nagrody Zespołowe są przyznawane organizacjom, które poprzez wdrożenie TQM (Total Quality Management) - Zarządzanie przez Jakość (ZPJ), doprowadziły do wzrostu satysfakcji klientów, własnych pracowników oraz innych interesariuszy związanych z Organizacją przez ostatnie lata (np. kooperantów, dostawców, właścicieli itp.). Osiągnęły też w ten sposób: znaczącą poprawę jakości pracy, procesów, systemów i usług.
 
2. Polską Honorową Nagrodę Jakości, przyznaje się osobom i zespołom za szczególne zasługi dla rozwoju jakości w Polsce.
 
3. Nagrody Indywidualne:
 
- Polską Indywidualną Nagrodę Jakości imienia prof. Edwarda Kindlarskiego, przyznaje się osobom, które wniosły wyróżniający się wkład w opracowanie koncepcji TQM - ZPJ w Polsce, lub za wdrożenie systemów jakości w organizacji, albo też za znaczący wkład w zakresie szkolenia koncepcji TQM zarówno w sensie praktycznym, jak i teoretycznym.
- Nagrodę Znakomitego Przywódcy, przyznaje się Menadżerom – Liderom, którzy swoją codzienną pracą przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki, polityki, samorządności, nauki, kultury oraz wdrażają i upowszechniają nowoczesne metody zarządzania, a tym samym przyczyniają się do poprawy jakości życia polskich obywateli.
- Nagrodę Znakomitego Pełnomocnika Systemów Zarządzania, przyznaje się Pełnomocnikom, którzy są zdolni doskonalić systemy zarządzania i wspierać ich realizację oraz kontrolę uzyskiwanych efektów i osiągać wraz z kierownictwem i załogą wyróżniające się wyniki.  
- Nagrodę Specjalną przyznaję się wybitnym przedstawicielom świata polityki, nauki, kultury, mediów, którzy swoją pracą i postawą przyczyniają się do poprawy zarządzania w Polsce i jakości życia polskich obywateli.
- Nagrodę Zasłużony dla Polskiej Nagrody Jakości, przyznaje się osobom, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój Polskiej Nagrody Jakości.
 
§ 3
 
Zdobywcy Nagród Zespołowych, Honorowych i Indywidualnych Polskiej Nagrody Jakości, otrzymują:
dyplom,
możliwość posługiwania się w korespondencji i promocji Znakiem i Hasłem Polskiej Nagrody Jakości.
 
§ 4
 
Nagrody są przyznawana corocznie, ale nie zawsze i nie w każdym przypadku we wszystkich kategoriach.
 
§ 5
 
1. Oprócz Nagród mogą być przyznawane również wyróżnienia we wszystkich kategoriach. Wyróżnieni otrzymują:
dyplom,
możliwość posługiwania się w korespondencji i promocji Znakiem i Hasłem Polskiej Nagrody Jakości,
2. mogą być także przyznawane honorowe wyróżnienia dla finalistów, wtedy otrzymują oni:
honorowy dyplom dla finalisty Konkursu Polskiej Nagrody jakości.
 
§ 6
 
1. W ramach Nagród Zespołowych mogą być wyodrębnione kategorie, np.:
Nagroda dla mikro organizacji (do 20 osób),
Nagroda dla małych organizacji  (odj 21 do 50 osób),
Nagroda dla średnich organizacji (od 51 ddo 250 osób zatrudnienia),
Nagroda dla dużych przedsiębiorstw (powyżej 251 osób zatrudnienia),
Nagroda dla przedsiębiorstw usługowych,
Nagroda dla Organizacji Publicznych,
Nagroda dla Organizacji Edukacyjnych,
Nagroda Honorowa,
Nagrody inne.
2. O kategoriach przyznawanych Nagród i ich grupach decyduje, na początku każdej nowej Edycji Konkursu, Komitet lub z jego upoważnienia Prezydium Komitetu.
 
§ 7
 
Zostaje powołany Komitet Polskiej Nagrody Jakości, który będzie przyznał Nagrody i Wyróżnienia.
 
§ 8
 
Regulamin Prac Komitetu Polskiej Nagrody Jakości oraz proces jej przyznawania zostały opracowane jako oddzielne dokumenty.