29 września 2017 r. - posiedzenie Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. Krajowa Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4, sala 205, II p., godz.12.00     Serdecznie zapraszamy!
Krajowa Izba Gospodarcza serdecznie zaprasza Panie do udziału w projekcie „Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Dzięki udziałowi w projekcie jego Uczestniczki mogą zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności, pożądane przez pracodawców: kreowanie wizerunku firmy w nowoczesnych mediach. Dla najlepszych mamy możliwość odbycia stażu, który gwarantuje zdobycie praktycznych doświadczeń, wartościowych na rynku pracy.  
W dniu 11 listopada 2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, po raz dwudziesty drugi, zostały wręczone nagrody XXII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości.
W dniu 29 września 2016 roku, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. W skład Komitetu (71 członków) wchodzą wybitni przedstawiciele nauki, biznesu, praktyki i samorządu gospodarczego. Komitet na posiedzeniu wyłonił: Laureatów Nagród Zespołowych XXII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości, Laureatów Polskiej Honorowej Nagrody Jakości - 2016 oraz Laureatów XIX edycji konkursu Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im prof. Edwarda Kindlarskiego. W dniu 30 sierpnia 2016 roku Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości wyłoniło: Finalistów X edycji konkursu „Znakomity Przywódca”, Finalistów VII edycji konkursu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania”.  
Sekretariat PNJ, informuje, że tegoroczna XXII edycja konkursu Polskiej Nagrody Jakości, została objęta Honorowym Patronem przez Pana Mateusza Morawieckiego -Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju.

Historia

Nowa sytuacja gospodarcza, w jakiej znalazły się polskie przedsiębiorstwa na początku lat dziewięćdziesiątych, wymagała opracowania przez nie nowej wizji, strategii i polityki oraz podjęcia kompleksowej rekonstrukcji systemów zarządzania. 
Wdrażanie koncepcji Zarządzania przez Jakość - ZPJ (Total Quality Management - TQM) w polskiej gospodarce było zatem bardzo ważnym elementem dla jej rozwoju. 
 
W związku z tym zrodziła się idea ustanowienia Polskiej Nagrody Jakości - PNJ, która byłaby przyznawana przedsiębiorstwom za wdrażanie filozofii TQM, czyli Zarządzania przez Jakość. 
Koncepcja powyższa została przedłożona w Krajowej Izbie Gospodarczej, przez grupę specjalistów: prof. dr. hab. inż. Edwarda Kindlarskiego, dr. inż. Mirosława Recha, mgr. inż. Marka Kłoczko i mgr. inż. Witolda Modlińskiego. 
Opracowali oni również model kryteriów oraz regulamin konkursu Polskiej Nagrody Jakości - PNJ. 
Komitet Jakości Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), w dniu 7 czerwca 1994 roku, przyjął tę inicjatywę i powołał Podkomitet ds. Polskiej Nagrody Jakości, którego zadaniem była analiza i poprawa zgłoszonych przez ww. grupę projektów. Podkomitet wyłonił 7 osobowy zespół specjalistów w składzie: 
 
- mgr inż. Zbigniew Janczy - PCBC,
- mgr inż. Tomasz Kloze - PCBC,
- mgr inż. Witold Modliński - KIG,
- dr inż. Mirosław Recha - KIG - Przewodniczący zespołu,
- mgr inż. Piotr Staniewski - Teraz Polska,
- mgr inż. Stanisław Walenta - PCBC,
- mgr Magda Zmysłowska - Teraz Polska.
 Konsultantami zespołu zostali:
- prof. dr hab. inż. Romuald Kolman,
- prof. dr hab. inż. Edward Kindlarski.
 
Dokumenty opracowane przez dr. inż. Mirosława Recha i mgr. inż. Witolda Modlińskiego, przy współpracy z prof. dr. hab inż. Edwardem Kindlarskim i mgr. inż. Markiem Kłoczko oraz poprawione przez Podkomitet ds. Polskiej Nagrody Jakości, zostały przedstawione w dniu 7 marca 1995 roku, na pierwszym posiedzeniu Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. 
 
Komitet Polskiej Nagrody Jakości przyjął przedłożone dokumenty uchwałą Nr 1/1995. 
Komitet ten został powołany przez dr. Andrzeja Arendarskiego Prezydenta Krajowej Izby Gospodarczej w porozumieniu z dr. inż. Januszem B. Berdowskim Dyrektorem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, mgr. Bogdanem Chojną Prezesem Zarządu Fundacji Teraz Polska , prof. Edwardem Kindlarskim Przewodniczącym Komitetu Jakości KIG i dr. inż. Mirosławem Rechą Sekretarzem Komitetem Jakości KIG.
 
Przy opracowaniu dokumentów i materiałów wykorzystano:
- materiały i dokumenty Deming Application Prize,
- materiały i dokumenty Malcolm Baldridge National Quality Award,
- materiały i dokumenty European Quality Award,
- "Zarządzanie przez Jakość w Japonii i USA" E. Kindlarski,
- "Zarządzanie przez Jakość" - Wydawnictwo BELLONA, E. Kindlarski, J. Bagiński.
 
Model Polskiej Nagrody Jakości został opracowany w oparciu o koncepcję Europejskiej Nagrody Jakości, ponieważ była ona najbliższa koncepcji autorów polskiego opracowania. 
 
Polska Nagroda Jakości została ustanowiona w 1995 roku przez: 
KRAJOWĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ, 
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI, 
FUNDACJĘ TERAZ POLSKA.
 
Od 1998 roku Organizatorami Polskiej Nagrody Jakości są:  
- KRAJOWA  IZBA  GOSPODARCZA,,
- POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI,
- KLUB POLSKIE FORUM ISO 9000.
 
I edycja konkursu Polskiej Nagrody Jakości trwała od marca do 11 listopada 1995 r.
 
W dniu 24 września 1997 roku Komitet PNJ ustanowił „Polską Indywidualną Nagrodę Jakości” imienia profesora Edwarda Kindlarskiego” w dowód uznania zasług jakie profesor E. Kindlarski wniósł do “Polskiej Szkoły Jakości”. W dniu 11 listopada 1998 r. na Zamku Królewskim w Warszawie zostały wręczone po raz pierwszy Nagrody Indywidualne. 
 
W dniu 17 kwietnia 1998 roku Prezydium Komitetu, na wniosek Komisji Weryfikacyjnej powołanej przez plenarne posiedzenie Komitetu PNJ w dniu 24 września 1997 r. ustanowiło Polską Honorową Nagrodę Jakości. Nagroda ta po raz pierwszy została wręczona 11 listopada 1998 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. 
 
W dniu 23 marca 2007 roku, Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości ustanowiło nowy konkurs „Znakomity Przywódca”. Jest to konkurs, który ma za zadania promować „Znakomitych Polskich Menadżerów - Przywódców”, którzy swoją pracą przyczyniają się do ciągłego doskonalenia zarządzania organizacją. W konkursie mogą uczestniczyć Menadżerowie Znakomitych Organizacji. W konkursie nie będzie Laureatów a tylko Finaliści, ponieważ może być wielu równorzędnych Znakomitych Przywódców. Ostatecznym wyróżnieniem w konkursie jest dyplom finalisty i statuetka. Nagrody po raz pierwszy zostały wręczone 11 listopada 2007 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.
 
W dniu 29 maja 2009 roku na posiedzeniu Prezydium Komitetu PNJ ustanowiono nowy konkurs Polskiej Nagrody Jakości „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania - ZPSZ”.
Model „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania - ZPSZ” to jakościowe zasady dla perfekcyjnego sterowania systemami zarządzania w nowoczesnych organizacjach. Pełnomocnicy stosując te zasady mogą wskazywać organizacji nowe kierunki jej doskonalenia i osiągać wraz z załogą wyróżniające się wyniki.  
Celem Modelu „ZPSZ.” jest wdrażanie zasad, które pomogą tworzeniu oraz promowaniu w Polsce wybitnych Pełnomocników S.Z. w organizacjach zajmujących się: nauką, produkcją i usługami, polityką oraz masmediami, którzy swoją codzienną pracą będą przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki, polityki, samorządności, nauki, kultury oraz będą wdrażać i upowszechniać nowoczesne metody zarządzania, a tym samym przyczyniać się do poprawy jakości życia polskich obywateli.
Pierwsza edycja konkursu ZPSZ odbyła się w 2010 roku.
 
W dniu 11 listopada 2012 roku na Zamku Królewskim w Warszawie zostały wręczone Nagrody i  wyróżnienia Polskiej Nagrody Jakości w kategorii: 
 
- Nagród Zespołowych - XVIII edycja, 
- Nagrody Honorowej - 2012, 
- Nagrody Indywidualnej im. prof. Edwarda Kindlarskiego - XV edycja, 
- „Znakomity Przywódca” - VI edycja,
- „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania” - III edycja.